Arealplan Stange kommune 2019-2031
Arealplan Stange kommune 2019-2031

av Hans Kroglund [26.03.19 17:15]Stange kommune behandler nå "kommuneplan - arealdel 2019-2031". Et viktig dokument for hvordan Ilseng utvikles de neste 15 årene. Ilseng.net takker Arne Dagfinrud for at han hadde funnet frem til viktige planer for Ilseng. Det blir fort mye dokumenter og vi prøver her å samle de viktigste for Ilseng.

Bilde: Utsnitt av Stange kommune sin arealplan. Undergang under Rørosbanen Skauvegen-Idrettsparken

Dokumentet heter
Kommuneplan
arealdel 2019-2031

Utdypingsdokument med konsekvensutredninger 14.03.19
Last ned her. Trykk på saksdok PS006/19 vedlegg (17) og 2 Utdypingsdokument
www.stange.kommune

Her er et sammendrag
4.5 Ilseng
4.5.1 Ilseng Samfunnshus og tidligere Hammer-butikken (side 57)
Hammerhuset/tomta 6,3 daa reguleres om fra forretning til bebyggelse og anlegg

4.5.2 Skøyenvegen. tidligere Skøyen militærgarasje (side 58)
4,6 daa foreslått til boliger

4.5.2 LSB4 Hornekverna (side 60)
Foreslått om regulert til spredt bolig i Landbruk-Natur-Friluft forkortet LNF-område. Totalt 23 daa, men de ser for seg ca. 3 boliger

4.5.4 Andrå-tomta (side 61)
Kommunen skriver at det over lengre tid har vært viet oppmerksomhet på grunn av forsøpling gjennom lagring av dekk, biler og lignende. Det har vært en langvarig prosess knyttet til at det oppfattes som lite egnet med denne type næring så sentralt i et boligområde.
Det foreslåes at det åpnes for at dette kan bli boligområde på 23 daa. Dette hindrer ikke dagens virksomhet, men utvidelser blir ikke tillat.

Jønsbergvegen Ilseng(side 103)
Vanskelige forhold for gående fra Horne bru og til barnehagen Bamsebo, nå Læringsverkstedet. Dette ble tatt opp i forbindelse med prosjektet Trafikklykke. Det foreslåes sykkel og gangvei på nordsiden, altså mellom veien og Svartelva. En strekning på 600 m

Fotgjengerundergang under Rørosbanen, Ilseng(side 104-106)
Scanpole ønsker å stenge gjennomfarten over deres industriområde. Da er det mulig å lage en undergang under Rørosbanen i forlengelsen av Skauvegen og mellom industriene Aneby og Scanpole på nordsiden av jernbanen. Det vil sikre en trygg skolevei og god adkomst til Idrettsparken.

5.10.1 LNF områder for friluftsliv(side 110)
På Ilseng 211/132 mellom Svartelva og Jønsbergvegen foreslått omregulert fra næring til grønststruktur. Området eies av Stange kommune. Området kan brukes til styrking av friluftsliv med mulighet for utfartsparkering for Ilsengstiene og opplevelser langs Svartelva

Dette er ikke funnet i ovennevnte plan
4 andre større boligområder på Ilseng
Ilseng.net har merket seg andre boligområder.
Lageråa. Deler er bygd ut, gjenstår ca 10 daa, inntil 15 boenheter
Bak gamle S-laget. Samlet kan det bli ca 10 daa, inntil 20-30 boenheter
Larsveen, ca. 25 mål inntil 35 boenheter
Grønvolden, ca 10-15 daa, 10-20 boenheter


Det ser ut som det er gode utsikter for nye boliger som kan, sitat fra kommunen "opprettholdelse av tettsteder"

Det ser ut som kommunen har godt en god jobb her og et godt grunnlag for å utvikle Ilseng i riktig retning. Mange lag og foreninger på Ilseng har kommet med innspill om stedets utvikling gjennom lang tid. Det kan se ut som det har hjulpet og tatt hensyn til.

Hamar kommune arealplan 2019-2030
Like interessant er Hamar sin arealplan. Den har satt av et skogområde nord for Linjevegen og Anebyhus som er 117 daa stort. Området blir vest for lysløypa og vil ikke berøre den delen av Ilsengmarka som er i bruk til friluftsliv som Ilsengstiene. I tillegg opplyser kommunen at skoleveien til Breidablikk må avklares. Positivt at intensjonen er at skolen på Ilseng skal brukes selv om det er en annen kommune boligene er i.