• Startside
 • Nyheter
 • Kontakt oss
 • Kart
 • Sponsorer


Stiftelsesdokument
Utskriftsvennlig side

Stiftelsesdokument
27.03.2007 ble det avholdt stiftelsesmøte.

Til stede som stiftere var: Tor Melgalvis, Jan Egil Løvbak, Hanne Sine Andresen, Rut Dyrseth og Eli Anne Hansen.


Vedtekter for Foreningen

Foreningens navn er: Foreningen Under Brua

§1 Foreningens formål er å fremme kunstnere innen musikk og kunst. Dette formål søkes oppnådd ved egen festival og lignende.

§2 Som medlem kan opptas alle interesserte. Innmeldelse skjer til styret og ved å betale inn medlemskontingent. Medlemsskap opphører automatisk hvis kontingent ikke er betalt innen 6 måneder
etter forfall. Utmeldelse fra foreningen skal skje til styret, og gjelder da fra følgende 1. januar. Allerede innbetalt kontingent tilbakebetales ikke.

§3 Alle medlemmer har stemmerett på foreningens årsmøter. Alle medlemmer med stemmerett er valgbare til tillitsverv, dog skal minst to av styremedlemmene vært fylt 18 år.

§4 Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.

§5 Foreningens høyeste myndighet er årsmøtet som holdes hvert år innen utgangen av februar måned. Årsmøtet innkalles av styret med minst 2 ukers varsel direkte til medlemmene. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret 3 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste skal sendes ut sammen med innkallingen. Alle foreningens medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede. Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall representanter/medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav om minimumsdeltakelse. Hvert medlem har 1 stemme, og stemmegivning kan skje ved fullmakt.

§6 Årsmøtet ledes av valgt ordstyrer. Ordstyrer trenger ikke være medlem av klubben. Årsmøtet velger også referent, og protokollen skal underskrives av to av klubbens medlemmer.

§7 Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene.

§8 Valg foregår hemmelig hvis det fremmes krav om det. Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas bundet omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.


§9 Årsmøtet skal:
1. Behandle foreningens årsmelding
2. Behandle foreningens regnskap i revidert stand
3. Behandle innkomne forslag
4. Fastsette kontingent
5. Godkjenne foreningens budsjett
6. Velge for to år av gangen:
a) Leder, sekretær, kasserer og styremedlem
b) Revisor
c) Valgkomite bestående av 3 personer.
Leder og kasserer er ikke på valg samme år.
Revisor kan ikke være et medlem av styret.


§10 Ekstraordinære årsmøter holdes når styret eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det.

Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter med minst 14 dagers varsel.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§11
Foreningen ledes av styret som er foreningens høyeste myndighet mellom årsmøtene.
Styret skal:
1. Iverksette årsmøtets vedtak og bestemmelser
2. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.
3. Administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi i henhold til de enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.
4. Representere foreningen utad. Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er tilstede.
Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt. To av styrets medlemmer i fellesskap tegner foreningen. De personer som tegner foreningen må være fylt 18 år.

§12 Endringer i denne lov kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært oppført på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

§13 Oppløsning av foreningen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje, må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

Årsmøtet som fatter det avgjørende vedtaket om oppløsning bestemmer også hvordan foreningens eiendeler skal disponeres.

Sammenslutning med andre foreninger/klubber anses ikke som oppløsning av foreningen. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jfr §12.

Alle omkostninger i forbindelse med stiftelsen dekkes av Jan Egil Løvbak, herunder registrering, kjøp av protokoll, m.m.

Årskontingenten ble fastsatt til kr. 100,-

Stiftere:

Tor Melgalvis, Tåsåsveien 96, 2320 Furnes
---------------------------------------------------------

Jan Egil Løvbak, Hjellumveien 89, 2322 Ridabu
---------------------------------------------------------

Eli Anne Hansen, Galgebergvegen 4, 2318 Hamar
---------------------------------------------------------

Rut Dyrseth , Olav Aukrustsgt. 6, 2315 Hamar
---------------------------------------------------------

Hanne Sine Andresen, Sheelsgt. 3, 2315 Hamar
--------------------------------------------------------

Som møteleder ble valgt: Jan Egil Løvbak. Utpekt til å underskrive protokoll: Tor Melgalvis.

Stiftelsesdokumentet ble framlagt. Det ble ikke forslag om endringer i vedtektene. Foreningen Under Brua ble så besluttet stiftet. Man gikk deretter over til valg av styre.

Som styrets leder ble valgt:
Tor Melgalvis, Tåsåsvegen 96, 2320 Furnes
Styremedlemmer ble valgt:
Jan Egil Løvbak, Hjellumveien 89, 2322 Ridabu
Rut Dyrseth, Olav Aukrustsgt. 6, 2315 Hamar
Hanne Sine Andresen, Sheelsgt. 3, 2315 Hamar
Eli Anne Hansen, Galgebergvegen 4, 2318 Hamar


Foreningen Under Brua ble erklært konstituert og møtet hevet.


Hamar 27.03.07


Jan Egil Løvbak Tor Melgalvis
Møteleder
<<Tilbake


Besøk oss også på facebook:

Klikk "likes" på vår facebook side!
Støtt oss med din grasrotandel!
Les mer...

Vil du bli medlem i Foreningen Under Brua?
Selv om Under Bruafestivalen ikke blir arrangert i år, må Foreningen Under Brua se fremover. Hvis du er interessert og kunne tenke deg å være med som frivillig i fremtidens Under Bruafestivaler, så meld deg inn i Foreningen Under Brua.
(Foto: Trond Frydenlund)
Les mer...

 

www.underbrua.no | webløsning: André Kroglund |  Kroglund Media © 2009-2014