• Nyheter
 • Norges Pensjonist Forbund

 • Bli medlem?
 • Styre/organisering
 • Kontakt oss

 • Turer
 • Historie

 • Nærmiljøsentral
 • Romedal Bolig Stiftelse

 • Data
 • Mobiltelefoner

 • Linker

Vedtekter - fra 25.4.24
Pensjonistforeningen vedtok nye vedtekter på årsmøtet i 2019 i forbindelse med utmeldingen fra Pensjonistforbundet. De ble endret på ekstraordinært årsmøte den 25.4.24.
Les mer... [ 10.01.20 10:58 ]
Vedtekter - fra 25.4.24
Utskriftsvennlig side

Pensjonistforeningen vedtok nye vedtekter på årsmøtet i 2019 i forbindelse med utmeldingen fra Pensjonistforbundet. De ble endret på ekstraordinært årsmøte den 25.4.24.


VEDTEKTER FOR ILSENG PENSJONISTFORENING

ILSENG PENSJONISTFORENING ble stiftet den 22. april 1975.

§ 1 — Formål
Foreningenes formål er å samle alle stedets pensjonister i en forening, for aktivt å verne om medlemmenes sosiale, økonomiske, helsepolitiske, kulturelle og samfunnsmessige interesser.
§ 2 - Navn og medlemskap
Foreningens navn er Ilseng Pensjonistforening. Som medlem kan opptas enhver alders- og uførepensjonist eller trygdet. Medlemskapet varer fra medlemskontingenten er betalt første gang, og så lenge medlemskontingent er betalt og gyldig. Ønsker et medlem å melde seg ut, skal dette skje skriftlig, og utmeldingen trer i kraft med umiddelbar virkning
§ 2 — Årsmøtet
Foreningenes årsmøte holdes innen utgangen av februar måned. Medlemmene må få varsel om årsmøtet senest 4 - fire - uker før det skal holdes. Endelig innkalling til møtet må gis til medlemmene på hensiktsmessig måte, senest 2 – to – uker før møtet.

§4 — Årsmøtets saker
Årsmøtet skal behandle følgende saker:
1. Styrets beretning for det foregående driftsår
2. Revidert årsregnskap for foregående kalenderår
3. Innkomne forslag
4. Forslag til budsjett for kalenderåret
5. Valg av tillitsvalgte
- Styreleder velges for 2 år
- Øvrige styremedlemmer velges for 2 år, dog slik at sekretær og kasserer
ikke velges det samme året. Leder og nestleder velges ikke samme året.
- Valgkomiteens medlemmer velges for 2 år (vekselvis, slik at
ikke alle er på valg det samme året)
- Varamedlemmer til styret velges for 1 år
- Valgkomite. Representantene velges for 2 år vekselvis, slik at ikke alle er på valg det samme året. Vararepresentanten velges for 1 år.
- Kontrollutvalg for to år. Dette velges slik at kontrollørene (medlemmene i utvalget) velges vekselvis, slik at de ikke er på valg samme året. Vara velges for 1 år.
- Eventuelle andre årsmøtevalgte komiteer velges for et år
Årsmøtet fastsetter størrelsen på årskontingenten. Fastsatt kontingent gjelder inntil den endres av et ordinært årsmøte.
§ 5 — Styret
Styret består av 5 medlemmer. Dette er leder, nestleder, sekretær, kasserer og styremedlem. I tillegg velges to varamedlemmer, som har møterett til styret, men møteplikt bare ved særskilt innkalling. Styret er foreningens høyeste myndighet mellom årsmøtene.
§ 6 — Kontrollutvalg
Det velges to medlemmer i kontrollutvalget (Kontrollører). Disse velges av årsmøtet, likeledes velges en varamedlem. Kontrollutvalget sørger for årlig kontroll av foreningens regnskap, og sender rapport om foretatt kontroll til årsmøtet.
§ 7 — Andre valg
Valgkomite skal bestå av 3 medlemmer. Det velges i tillegg 1 varamedlem.

Årsmøtet kan bestemme at medlemmer av andre komiteer skal velges av årsmøtet. Når slike vedtak ikke foreligger, kan styret oppnevne komiteer og evt. fremme forslag til representanter til eldreråd, nærmiljøsentral, og annet.

§ 8 — Valgene
Alle valg foretas ved alminnelig flertall. Valg skal foretas skriftlig dersom noen ber om det.

§ 9 — Øvrige saker
Øvrige saker avgjøres ved alminnelig flertall.

§ 10 — Valgperiode
Alle valg skjer for 2 - to - år om gangen såframt foreningene finner dette praktisk. Ved første gangs valg av styre velges halvparten for 1 - ett - år og resten for 2 - to - år. I tilfeller hvor et årsmøtevalgt medlem ikke lenger er medlem av foreningen, trer et varamedlem inn i vervet fram til første årsmøte. Det samme gjelder dersom et medlem går ut av styret. Styret må i disse saker legge fram sin beslutning for medlemmene på første medlemsmøte eller på annen hensiktsmessig måte.
§ 11 — Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte avholdes i de tilfeller hvor styret finner det nødvendig eller hvor mer enn 1/3 av medlemmene i foreningen setter fram skriftlig krav til styret om ekstraordinært årsmøte. Styret kaller i disse tilfeller inn til ekstraordinært årsmøte, med minst 3 - tre - ukers varsel. Det ekstraordinære årsmøtet behandler bare de saker som er ført opp i innkallingen.

§ 12 — Oppløsning
Oppløsning av foreningen må vedtas på det ordinære årsmøtet og ha minst 2/3 flertall på møtet.
Oppløsning av foreningen må deretter behandles på ekstraordinært årsmøte. Det kreves 2/3 flertall blant de avgitte stemmer i begge møter for at oppløsning skal være vedtatt. Ved oppløsning, skal foreningens eventuelle aktiva og kapital gis til et formål på Ilseng. Det ekstraordinære årsmøtet som beslutter oppløsning, beslutter også hvilket formål på Ilseng som skal få dette.

§ 13 - Gyldighet
Disse vedtektene ble vedtatt på årsmøtet i Ilseng Pensjonistforening den 28.2.2019, og gjelder fra 1.1.2020. Sist endret på ekstraordinært ,årsmøte den 25.4.24. Vedtektene gjelder fram til de evt. blir endret av framtidige årsmøter.


<<Tilbake
Medlemskontingent 2024
Årskontingenten for 2024 er fortsatt kr 200,-
Les mer...

Medlemsliste
For tiden har vi valgt at vi ikke kunngjør medlemslista!
Les mer...

Trim og trivsel
TRIM OG TRIVSEL avholdes på Ilseng Samfunnshus hver tirsdag fra kl. 11oo.
Etter trimmen: Kaffekos.

Bli med på tilpasset trim! Hold deg i form!

 

Ilseng.net er levert av Kroglund Media © 2006