HA nyhet: 140 mill til ny Breidablikk skole?
HA nyhet: 140 mill til ny Breidablikk skole?

av Hans Kroglund [01.12.20 16:59]To siders oppslag idag den 01.12.20 om at Breidablikk skole bevilges over langtidsbudsett kr 140 mill til"ny" skole. Men dette høres nesten for godt til å være sant. I forrige runde med skoler ble det antydet at breidablikk skulle pusses opp for ca 25-30 mill. Vi kontakter Rolv Bråthen som sitter som leder i Eldrerådet for en kommentar.

Rolv Bråthen, som har vært med på gjennomgang av budsjettet med økonomisjef, kommunalsjef og prosjektsjef i Stange kommune, sier følgende om det framlagte budsjettet i Stange Kommune, - et budsjett som kommunestyret skal behandle nå i sitt desembermøte:

1. Dessverre er det ofte litt upresise beskrivelser som gis i dagspressen. Det stemmer for såvidt at i den utarbeidede langtidsplanen for investeringer i skolesektoren i Stange, er Breidablikk oppført med ca. 140 mill kr. Men dette betyr ikke at det foreløpig er noen planer om - og slett ikke beslutninger om - å bygge ny skole på Ilseng.

2. Investeringsbudsjettet i Stange behandles for en 4-års-periode, dvs. 2021 til 2024. Men for å ha litt større langsiktighet, utarbeides det en oversikt for 8 år om både vedtatte og mulige investeringer.

3. For skolesektoren i kommunen gjelder følgende:
- Stange Ungdomsskole skal bygges ny på området ved Stange Videregående skole. Den er besluttet, og er planlagt ferdig til skolestart i 2023. Fra da overføres elevene fra Romedal Ungdomsskole dit.

- Da starter jobben med å rehabilitere Romedal Ungdomsskole, og den blir til Romedal Barneskole.
I budsjettet skal den være ferdig rehabilitert til skolestart i 2024, men kommunedirektøren sier at dette er usikkert, fordi man må utrede skolestrukturen, og det er pr. i dag usikkert hvordan dette vil påvirke byggeprosjektet. Dagens Solvin skole skal inn i Romedal Barneskole.

- Når det gjelder Breidablikk skole, påpeker kommunedirektøren at denne i 2017 ble besluttet beholdt. Det betyr at kommunen må oppgraderer skolen, og det planlegges å omdisponere midler i 2021 for å gjennomføre nødvendige byggtekniske tiltak for å heve standarden på dagens bygningsmasse. På lengre sikt legges det opp til en mulighetsstudie for å vurdere utviklingen av bygningsmassen.
I investeringsbudsjettet er det foreslått at man gjennomfører en slik mulighetsstudie i 2024, Dette mulighetsstudiet blir en del av skolestrukturdebatten. Dersom Breidablikk etter dette besluttes videreført som nå, vil det bli en forprosjekt i 2025/2026, og en byggestart i 2027

Men: Vurderingene rundt Breidablikk skole vil inngå i en omfattende strukturdebatt. Romedal Barneskole vil bli mye større enn det behovet Solvin-elevene har. Det er derfor absolutt grunn til å tro at det blir en ny grundig runde med debatt om hvordan skolestrukturen i "gamle Romedal" skal være i framtiden. Sannsynligvis vil dette bli konkludert i 2022, slik at beslutninger om dette er med i de store skoleinvesteringene som står på trappene.
"Det er lov å håpe", sier Rolv, "men ta ikke beslutningene på forhånd, slik HA har gjort! Det er et godt stykke fram til at en slik konklusjon kan trekkes!"

Faksimile av HA opplag