Ilseng Samfunnshus

 • Hovedsiden
 • Nyheter
 • Lokalene
 • Leietakere
 • Utleiepriser
 • Vedtekter
 • Historiske glimt
 • Ilsengpris
 • Kontaktinformasjon

Ilseng Samfunnshus' organisasjonsnummer
Ilseng Samfunnshus er registrert i Brønnøysund som forening/lag, og har følgende organisasjonsnummer:

911 601 966

Her er ILSENG SAMFUNNSHUS
Ilseng Samfunnshus har adressen
Villavegen 3-5
2344 Ilseng

GPS-posisjon 60 grader 46,51 min Nord
11 grader 13,38 minutter Øst

Bli andels-eier!
Bli andels-eier i Ilseng Samfunnshus ! Både enkeltpersoner og organisasjoner/lag kan være medeiere i samfunnshuset. Ta kontakt.
Les mer... [ 05.10.07 14:36 ]


<<Tilbake til Ilseng.net

Reviderte vedtekter pr. 13.2.2013

av Rolv Bråthen [14.02.13 17:20]
Utskriftsvennlig side

På grunn av omdanningen til lag/forening, er vedtektene nå endret. Du finner de gjeldende vedtekter i denne artikkelen.VEDTEKTER FOR ILSENG SAMFUNNSHUS

§ 1 Organisasjonsform.

Ilseng Samfunnshus, er en frivillig, ideell og samfunnsnyttig forening.

§ 2 Formål.
Foreningen har som formål å arbeide for at tettstedet Ilseng har et forsamlingshus, med rom for ideelle, kulturelle og veldedige aktiviteter, som samtidig kan romme lokaler for servicetilbud til stedets befolkning.

§ 3 Bruken av huset.
Foreningen skal arbeide for at stedets samfunnshus skal stå åpent for alle lovlige formål. Foreningen skal arbeidet for at ingen må stenges ute på grunn av sitt religiøse eller politiske syn eller seksuelle legning, eller av andre grunner som er i strid med toleransens krav og norsk lovgivning.

§ 4 Medlemsskap.
Årsmøtet gir nærmere retningslinjer vedrørende medlemskap og kontingent.

§ 5 Foreningens besluttende organer.
Foreningens besluttende organer er:
a. Årsmøtet
b. Styret

§ 6 Stemmerett på årsmøtet.
Alle medlemmer har rett til å møte opp og avgi stemme på foreningens årsmøte.
Nærmere regler om representasjon for lag og foreninger, fastsettes av årsmøtet

Alle medlemmer har en stemme. Dette gjelder også medlemmer av styret. Ingen på årsmøtet kan avgi mer enn en stemme.

§ 7 Årsmøtet.
Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen av februar. Innkalling til møtet skjer gjennom lokalpressen, ved brev til medlemmene, ved oppslag eller på annen egnet måte. Innkalling skjer med minst 4 ukers varsel. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet skal sendes til styret minst 14 dager før årsmøtet. Frasigelser av verv må skje til foreningens valgkomité senest 4 uker før årsmøtet.

Årsmøtet er beslutningsdyktig med de stemmer som er til stede på møtet. De medlemmer som ikke er til stede på årsmøtet, er bundet av de beslutninger møtet fatter.

Årsmøtet behandler ordinært følgende dagsorden:
1. Åpning og konstituering.
- Valg av møteleder, møtesekretær samt to til å underskrive møteprotokollen.
2. Styrets beretning.
3. Regnskap og revisors beretning.
4. Innkomne forslag.
5. Forslag til budsjett.
6. Valg av styre, revisorer og valgkomité, samt de komiteer og utvalg som
årsmøtet til en hver tid bestemmer.
7. Avslutning

Kun de personer som er medlemmer gjennom å ha personlig medlemskap er valgbar til vervene i foreningens styre.

Alle forslag som fremmes for årsmøtet avgjøres ved alminnelig flertall blant de avgitte stemmer. Unntaket er forslag om endringer i vedtektene, som krever 2/3 av de avgitte stemmer.

§ 9 Ekstraordinære årsmøter.
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret, eller når medlemmene som representerer minst 1/3 av medlemmene, forlanger det.
På ekstraordinære årsmøter kan det bare behandles saker som er satt opp på dagsordenen for møtet.

§ 10 Styret.
Styret for foreningen skal bestå av minst 5 medlemmer. Det velges 2 varamedlemmer til styret.
Styret består av leder, nestleder, kasserer, sekretær og det antall styremedlemmer som årsmøtet bestemmer.
Lederen velges for et år, mens de øvrige styremedlemmer velges for to år, slik at det hvert år er leder pluss to styremedlemmer på valg. Varamedlemmer velges for et år.

De nye medlemmene tiltrer sine verv straks. For å være beslutningsdyktig, må leder eller nestleder og to av de øvrige styremedlemmene være til stede i styremøtet. I tilfelle stemmelikhet, gjør fungerende leders stemme utslaget.

Styret setter i verk årsmøtets vedtak, og tar i tidsrommet mellom årsmøtene de beslutninger som er nødvendig for administrasjon av foreningen og foreningens interesser.

Styremøtene skal protokollføres. Alle medlemmene som er til stede på møtene skriver under. Styret binder foreningen ved leders underskrift.

§ 11 Arbeidshjelp.
Arbeidshjelp til å arbeide for foreningens interesser, kan ansettes av styret etter at årsmøtet har godkjent opprettelsen av slike stillinger.
Eventuelle tilsatte er direkte underlagt styrets ledelse og kontroll, og vedkommende plikter å rette seg etter de pålegg som styret og dets leder gir.

§ 12 Regnskap og budsjett.
Styret sørger for at det føres tilfredsstillende regnskap. Regnskapet følger kalenderåret, og gjøres opp og avsluttes 31.12. hvert år.
Årsregnskap og status med revisors påtegning, samt forslag til budsjett for følgende driftsår fremmes for årsmøtet.


§ 13 Revisjon.
Til å foreta betryggende revisjon av foreningens bokførsel og disposisjoner, velger årsmøtet to revisorer med nødvendig fagkunnskap. Revisjonen utføres etter de instrukser som årsmøtet bestemmer.

§ 14 Endringer i vedtektene.
Endringer i vedtektene kan bare foretas på årsmøte som er lovlig innkalt, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmene. Forslag fra medlemmene om endringer i vedtektene, må være kommet til styret senest 3 måneder før årsmøtet.

§ 15 Oppløsning.
Vedtak om oppløsning av foreningen eller overdragelse av foreningens formue som helhet, kan bare fattes på et årsmøte der alle medlemmene er innkalt. For at oppløsning eller overdragelse skal kunne vedtas, kreves at minst 2/3 av stemmene er representert og at minst 2/3 av de avgitte stemmene er for forslaget. Er ikke 2/3 av stemmene representert på årsmøtet, kan oppløsning eller overdragelse av formuen likevel vedtas, hvis 2/3 av de møtende på et nytt møte der alle medlemmene er kalt inn med minst 1 måneds varsel, stemmer for forslaget, da uten hensyn til antallet av representerte stemmer.Vedtektene er vedtatt ved Ilseng Samfunnshus ALs stiftelse i 1969.
De er senere endret den 15.2.1990, 26.2.2007 og 3.2.2009 (overgang til BA)
Endret på årsmøtet 13.november 2012 i forbindelse med endring fra BA.
Endret på årsmøtet i februar 2013 i forbindelse med registrering som forening.<<TilbakeLeiepriser
Ønsker du å leie lokale på Ilseng Samfunnshus?
Ta kontakt med Britt Eva på telefon 92 23 22 42 eller epjohans@online.no


Ilseng Samfunnshus
Følg oss på

Ilseng.net er levert av Kroglund Media © 2006