Ilseng Samfunnshus

 • Hovedsiden
 • Nyheter
 • Lokalene
 • Leietakere
 • Utleiepriser
 • Vedtekter
 • Historiske glimt
 • Ilsengpris
 • Kontaktinformasjon

Ilseng Samfunnshus' organisasjonsnummer
Ilseng Samfunnshus er registrert i Brønnøysund som forening/lag, og har følgende organisasjonsnummer:

911 601 966

Her er ILSENG SAMFUNNSHUS
Ilseng Samfunnshus har adressen
Villavegen 3-5
2344 Ilseng

GPS-posisjon 60 grader 46,51 min Nord
11 grader 13,38 minutter Øst

Bli andels-eier!
Bli andels-eier i Ilseng Samfunnshus ! Både enkeltpersoner og organisasjoner/lag kan være medeiere i samfunnshuset. Ta kontakt.
Les mer... [ 05.10.07 14:36 ]


<<Tilbake til Ilseng.net

Retningslinjer for Ilseng Samfunnshus

av Rolv Bråthen [04.03.13 11:40]
Utskriftsvennlig side

På årsmøtet i februar 2013 ble det vedtatt retningslinjer som regulerer rettigheter og plikter for de som har kjøpt andeler i huset.RETNINGSLINJER FOR ILSENG SAMFUNNSHUS

Pkt. 1 Eierskap
Eiendommen Ilseng Samfunnshus, Villavegen 3-5, Ilseng, eies og forvaltes av foreningen Ilseng Samfunnshus gjennom eierandeler. Foreningen skal forvalte eiendommen gjennom lovlige vedtak i foreningens styre og årsmøte, og på hensiktsmessig måte sørge for å ivareta de interesser stedets befolkning og eiendommens andelseiere har.

Pkt. 2 Medlemskap i foreningen
De som ønsker å bli medlemmer i foreningen, kjøper eierandeler. Andeler kan tegnes av organisasjoner, institusjoner og enkeltpersoner i form av kontantinnskudd, naturalia eller dugnadsarbeid.
Medlemmene/Andelshaverne har intet ansvar for foreningens forpliktelser ut over de tegnede andeler. Hver andels verdi er kr. 200,- (A-gruppen – Organisasjon/lag/forening) og kr. 100,- (B-gruppen - Enkeltpersoner). Det føres særskilt protokoll over andelseierne og andelenes fordeling.

Pkt. 3 Overdragelse og innløsning av andeler.
Overdragelse av andeler kan ikke skje uten etter godkjenning fra styret.
Styret skal hvert år gjennomgå protokollen over andelshavere og tilskrive de andelshavere/familier hvor det er grunn til å tro at det har inntrådt endringer som har betydning for foreningens oversikt over andelshavere. Likeledes plikter andelshavere og deres arvinger å tilskrive styret når det er behov for eller ønskelig å overføre andeler fra en person til en annen.
Andeler som er utstedt til andelseiere, har ingen innløsnings- eller salgsverdi.
Pkt. 4 Disponering av eiendommen
Huset disponeres slik som foreningens årsmøte og lovlig valgte styre finner det formålstjenlig. Det skal tas hensyn til økonomi og til de sosiale og kulturelle formål huset skal gi plass for.
Årsmøtet kan bestemme at medlemmer skal betale en lavere leie for tilfeldig bruk av huset enn de som ikke er medlemmer.
Pkt. 5 Begrensninger
Styret kan ikke selge eller pantsette foreningens faste eiendom eller inngå kausjonsforpliktelser. Det kan heller ikke bruke foreningens inntekter til annet enn nødvendige utgifter til vedlikehold og drift av eiendommen.

Eventuelle tilsatte og har å rette seg etter de pålegg styret og dets leder gir.
Pkt. 6 Utleie av næringslokaler.
Utleie av kafeteria og andre lokaler i samfunnshuset foretas av styret.
Leiepriser og vilkår for utleie fastsettes av årsmøtet.

Retningslinjene er vedtatt på årsmøtet i Ilseng Samfunnshus februar 2013.


<<TilbakeLeiepriser
Ønsker du å leie lokale på Ilseng Samfunnshus?
Ta kontakt med Britt Eva på telefon 92 23 22 42 eller epjohans@online.no


Ilseng Samfunnshus
Følg oss på

Ilseng.net er levert av Kroglund Media © 2006