Ilseng Samfunnshus

 • Hovedsiden
 • Nyheter
 • Lokalene
 • Leietakere
 • Utleiepriser
 • Vedtekter
 • Historiske glimt
 • Ilsengpris
 • Kontaktinformasjon

Ilseng Samfunnshus' organisasjonsnummer
Ilseng Samfunnshus er registrert i Brønnøysund som forening/lag, og har følgende organisasjonsnummer:

911 601 966

Her er ILSENG SAMFUNNSHUS
Ilseng Samfunnshus har adressen
Villavegen 3-5
2344 Ilseng

GPS-posisjon 60 grader 46,51 min Nord
11 grader 13,38 minutter Øst

Bli andels-eier!
Bli andels-eier i Ilseng Samfunnshus ! Både enkeltpersoner og organisasjoner/lag kan være medeiere i samfunnshuset. Ta kontakt.
Les mer... [ 05.10.07 14:36 ]


<<Tilbake til Ilseng.net

Historien i kortversjon

av Rolv Bråthen [09.10.07 21:12]
Utskriftsvennlig side

Det første styret for Ilseng Samfunnshus ble valgt i 19.10.1968. Dette er også den datoen Ilseng Samfunnshus A/L ble stiftet. Da startet andelstegningen opp, og både privatpersoner og foreninger kjøpte andeler. For privatpersoner var det også mulig å arbeide dugnad for det beløpet andelene kostet. Den 19. januar 1974 kunne folk samles til åpningsfest på det nye samfunnshuset, men allerede nyttårsaften 1973/74 var det første festen. Les mer om historien her.
Det første styret:
Fra venstre: Ola Bråthen, Arvid Hagelund, Jarle Løkenhagen, Jarle Knutzen, Per Husom. (Magnhild Kristiansen og Hans Nordsveen var også i det styret som ble dannet ved stiftelsen av andelslaget 19.10.68).
Bildet ble tatt på Samfunnshusets 10 års-jubileum januar 1984.


Kort historikk
Andelslaget ILSENG SAMFUNNSHUS ble stiftet 19.10.1968 med formål å skaffe stedet et nytt forsamlingshus.

Inntil da, hadde Ilseng Arbeiderlag holdt lokalsamfunnet med lokaler gjennom sitt hus som på folkemunne kun ble omtalt som "Arbeider'n".

"Arbeider'n" hadde både kafeteria, møtelokaler og festsal. Der var det kino, dansefester, ungdomsmøter og utstrakt møtevirksomhet.
Imidlertid var lokalene etter hvert både gamle og forfalne, og midt på 60-tallet ble kravet om nye lokaler stadig sterkere.

Gjennom et stort engasjement, klarte et nyvalgt interimstyre å få oppslutning om å danne Ilseng Samfunnshus AL. Styret i andelslaget ble valgt den 19.10.68.

Ilseng Arbeiderlag sa seg villige til å rive den gamle "Arbeider'n" og å stille tomta til disposisjon for det nye huset, mot å få andelere i samfunnshuset.

Gjennom drøyt 5 aktive år, klarte styret (se ovenfor) å få foreninger og privatpersoner til å tegne/kjøpe andeler i huset. Mange privatpersoner betalte sin andel ved å arbeide dugnad i forbindelse med bygging av huset.

Før jul i 1973 stod huset ferdig, og nyttårsaften 1973/74 ble den aller første festen arrangert på det nye huset. Et stort og entusiastisk publikum møtte opp til den første festen!

Den 19. januar 1974 ble huset offisielt åpnet, med et arrangement og en festlighet.

Gjennom de mer enn 35 årene som nå har gått siden åpningen, har huset rommet ulike aktiviteter. Kafeteria og selskapslokaler er basis for driften. Men både posthus, blomsterbutikk, frisør, barnehage, bibliotek, fotterapeut og kiropraktor har funnet det hensiktsmessig å bruke huset. I en lang periode hadde også stedet egen bankfilial noen dager i uka. For tiden er det ungdomsklubb i lokalene hvor det før var bibliotek.

Økonomisk har det gått litt opp og ned. I mange år var bingo-arrangementene en helt nødvendig del av driften. Det kom mange og sterkt nødvendige penger i kassa av dette. De senere årene har Ilsengdagene vært et viktig og nødvendig tilskudd.

Midt på 80-tallet var Ilseng Samfunnshus AL nær økonomisk ruin. Store byggelån, med renteutgifter som på den tiden var oppe i over 10 %, ble for tøft å trekke på. Takket være velvillig gjeldssannering fra Sparebanken Hedmark og Stange Kommune, kom huset også den gangen gjennom krisen.

De senere årene har vedlikehold og utbedringer stått i kø. Huset framstår nå som godt vedlikeholdt og med et relativt nytt og moderne møblement.
I 2007 ble det brukt nær kr. 140.000 til modernisering av oljefyringsanlegget, og ny oljefyr kom på plass. Likeledes ble et helautomatisk brannvarslingsanlegg til kr. 70.000 installert. I 2008 måtte vi skifte ut de gamle lysarmaturene i salene, og i tillegg er det stadige behov for fornyelser, vedlikehold og forbedringer i forbindelse med kjøkkenet.

På årsmøtet den 3.2.2009 ble Ilseng Samfunnshus A/L omdannet til et "andelslag med begrenset ansvar", forkortet BA. Regler fra Brønnøysundregistrene medførte at nå var tiden innen til en slilk omdanning. Fra da av ble navnet Ilseng Samfunnshus BA.

Huset har stadig behov for oppdateringer og investeringer, og også 2009 stod i opp-pussingens tegn. Nyinnredet og ombygget kafeteria, nyopp-pusset lokale nærmest Gamleveien, nye lysarmaturer i det meste av huset, samt nytt høyttaleranlegg. I alt ble det brukt kr. 700.000 til drift og vedlikehold av huset det året.

2010 ble året da lekasjer og vannskader gjorde at forsikringsselskapet måtte på banene i flere omganger. Lekkasje både i Fritidsklubben og i Kafeteria, gjorde at det ble omfattende forsikringsoppgjør, og større renovasjon, først og fremst i ungdomsklubbens lokaler.
Atter en ny driver på kafeteria, - denne gangen svært vellykket. Nå ble det Steak House Company som drev en førsteklasses restaurant og kafeteria i huset.

Året 2011 ble det foretatt større restaurerings- og opp-pussingsarbeider ved huset. Huset ble malt og pusset opp utvendig, og inne ble året preget av to større vannleksjeer. Dette førte til full opp-pussing av fritidsklubbens lokaler, og det medførte også noen mindre fornyelser i tilstøtende rom.

Driftsåret 2012 medførte hittil beste inntekt for Ilsengdagene - med en netto på ca. kr. 100.000,-. Men året bød også på store investeringer og opp-pussinger, som f.eks. HC-toalett på kafeteriaen, nytt inngangsparti ved kjøkkenet, samt utskifting av flere el-tavler.

Dette året ble det avholdt et ekstraordinært årsmøte (13. november) hvor Ilseng Samfunnshus BA ble omdannet fra et BA-selskap til et lag/forening. Bakgrunnen for dette var et pålegg fra Brønnøysund om å avslutte driftsformen "BA". Vedtektene ble derfor moderat omarbeidet, og foreningen fikk navnet Ilseng Samfunnshus.

Driftsåret 2013 representerer nok en gang nytt vertskap på huset, men også dette ble av kort varighet.
Nye utfordringer står i kø, og også dette året forventes å bli krevende. Ved slutten av året 2013, når huset passerer sine første 40 år, er det ingen leietaker ved kafeteriaen. Utleie og ivaretakelse av brukerne av huset, blir ivaretatt mer dugnadsbasert. Drift av kafeteria har gjennom lengre tid vist seg å være vanskelig.

Året 2014 ble krevende år driftsmessig, og nye leietakere på kafeteriaen ble ikke skaffe. Likevel var huset flittig i bruk, og leieinntektene for tilfeldig utleie var minst like høyt som i tidligere år. Noe mindre vedlikehold ble gjennomført, men økonomien tilsa ikke noen store løft. I løpet av året mottok også styret oppsigelse fra Stange Kommune, som fra 1.1.16 ikke lengre ønsket å betale for lokalene som Ilseng Vel/Fritidsklubben benytter. Etter mye press og forhandlinger, gikk Stange Kommune med på å forlenge avtalen til 2018.

Etter nok en turbulent periode uten faste leietakere på kafeen, overtok fra 1.5.2016 Janeche Haugerud og Oliver Weber. De kom fra Hamar Catering. De startet opp sitt eget cateringfirma - Mjøs Catering, hadde i tillegg avtale om matserveringen på Staur gård, og kom i gang igjen med aktiviteter, middagsservering og ulike arrangementer på Ilseng. Ved inngangen til 2017 er derfor situasjonen ganske positiv for samfunnshuset.(Oppdatert: 10.11.16 //RB)

<<TilbakeLeiepriser
Ønsker du å leie lokale på Ilseng Samfunnshus?
Ta kontakt med Britt Eva på telefon 92 23 22 42 eller epjohans@online.no


Ilseng Samfunnshus
Følg oss på

Ilseng.net er levert av Kroglund Media © 2006