• Nyheter
 • Aktiviteter

 • Om koret
 • Styret
 • Medlemmer
 • Vedtekter
 • Æresmedlemmer
 • Kontakt oss

 • Gammalt fra oppsetninger
 • Tidligere styre
 • Tidligere dirigenter
 • Ilseng Barnekor
 • Ilseng Ungdomskor


GRASROTANDELEN
ISF er registrert som mottaker av grasrotandelen.
Vi håper at ALLE i bygda vår, vil gi sin støtte til Ilsengs eneste kor.
Dette kan enklest gjøres ved å bruke sms:
GRASROTANDELEN 976795555 til 2020.
Dersom du ønsker å få ordnet det hos kommisjonær, må du huske vårt org.nr! Altså: 976795555
Les mer... [ 02.04.09 16:39 ]<<Tilbake til Ilseng.net
VEDTEKTER FOR ILSENG SANGFORENING

av Rita Bråthen [01.04.07 10:37]
Utskriftsvennlig sideLOVER FOR
ILSENG SANGFORENING

Vedtatt på årsmøtet den 13.09.1947, med endringer vedtatt på årsmøtet den 03.11.1985,27.10.1991,27.11.1992,30.05.1994,12.6.1995 og 6.06.2005.

§1 Ilseng Sangforening skal være upolitisk.

§2
a) Foreningen administreres av et styre og sangråd som velges på årsmøtet.
b) Aktiv medlem blir bare den som er godkjent av sangrådet.
Videre kan interesserte stå som passive medlemmer.
§ 3
Det er ethvert aktivt medlems plikt å møte opp til alle øvelser og opptredener til den bestemte tid.
Den som er forhindret fra å møte, plikter å melde forfall.
Hvis et medlem uteblir på 3 øvelser uten å melde forfall, blir saken å ta opp i sangrådet til videre forføyning.

§ 4
Medlemmene pålegges å vise interesse for foreningens trivsel og virksomhet, spesielt ved øvelser og opptredener.

§ 5
Foreningen har et styre på 5 medlemmer. Leder velges direkte på årsmøtet for 1 – et –år. Nestleder, sekretær, kasserer og styremedlem velges direkte på årsmøtet for 2 – to- år av gangen. Styremedlemmet skal være festkomiteens leder.
Styret er vedtaksført når minst 3 medlemmer er til stede, derav lederen eller nestlederen.

§ 6
a) Sangrådet skal bestå av dirigenten, lederen og et medlem fra hver stemmegruppe.
Medlemmene av sangrådet skiftes ut annethvert år.

b) Valgkomiteen skal bestå av 3 medlemmer og 1 vararepresentant.
Det er utarbeidet egen instruks for valgkomiteen.

c) Materialforvalter blir valgt på årsmøtet.
Det er utarbeidet egen instruks for materialforvalteren.

§ 7
Til å føre kontroll med foreningens regnskap velges 2 revisorer, hvis funksjonstid er 2 år, således at 1 går ut hvert år.
For revisorene velges 2 varamenn.

§ 8
Permisjon kan innvilges for hel eller halv sesong, etter skriftlig søknad. Det gis ikke permisjon ut over ett år. Medlemmer som ikke kommer tilbake etter at ett år er gått, regnes ikke lenger som medlemmer av koret.

§ 9
Noter/tekster og sangerdrakt som blir utlevert til medlemmene er foreningens eiendom, og skal behandles pent. Hvis et medlem slutter, SKAL ovennevnte leveres inn så snart som mulig.
§ 10
Passive medlemmer har stemmerett bare ved årsmøtet. Forøvrig har de samme rettigheter som aktive medlemmer ved korets arrangementer.

§ 11
Kontingenten for hvert år blir å bestemme ved årsmøtet.

§ 12
Ved alle beslutninger skal minst 2/3 flertall være avgjørende.

§ 13
Finner foreningen det nødvendig for sin virksomhet å foreta ytterligere bestemmelser enn fastsatt i denne lov, har den anledning til å vedta tileggslover/endringer på årsmøtet.

§ 14
Ved foreningens oppløsning skal midler og penger i revidert stand levers til bygdens lensmann for oppbevaring.
Midlene skal tilfalle eventuell stiftelse av nytt kor på stedet, eller tilfalle sanginteresserte som søker utdannelse.


STATUTTER FOR
ÅRSMEDALJE & ÆRESMEDLEMSKAP
Vedtatt på årsmøtet den 6.11.1976 med endringer vedtatt på årsmøtet den 24.10.1986,30.05.1994,12.06.1995,18.6.2003 og 6.06.2005.

§ 1
a) Årsmedalje tildeles medlemmer av Ilseng Sangforening etter 10 års medlemskap. For hvert femte år utover dette tildeles nål med inngravert antall år.
b) Medlemmer med 35 års ansiennitet i Ilseng Sangforening blir æresmedlemmer.

§ 2
Medlemmer som har oppnådd æresmedlemskap innen utgangen av1986, opprettholder ervervede rettigheter: Fri kontingent, og fri adgang til konserter med etterfølgende sangerfest hvor ISF er arrangør, dog ikke fri adgang til sangerturer.

§ 3
Æresmedlemmer som slutter i koret og går inn som aktive medlemmer i andre kor, mister sine rettigheter etter § 2.

§ 4
Tildeling av årsmedaljer og æresmedlemskap skal foregå på årsmøter og/eller jubileer.

§ 5
Medlemskap i Ilseng Sangforenings Barne – og Ungdomskor teller ikke som ansiennitet i Voksenkoret.
B/U-koret har egne statutter for utdeling av medalje og diplom etter h.h.v. 6 og 10 års medlemskap.


<<Tilbake


Ilseng Sangforening

Blandingsved til salgs 2023
Ilseng Sangforening selger 60 l sekker til kr 100 pr sekk. Veden er kappet, kløvd og pakket i mai/juni og er klar for salg i august. Hentes etter avtale i Løten Nordbygd eller kan bli tilkjørt mot et tillegg i prisen, dette avtales ved bestilling
Kontakt Randi Furuseth tlf 41 50 04 42 for bestilling
Les mer... [ 08.08.23 10:27 ]

Tur til Vesterålen i 2024
Ilseng Sangforening ønsker å avslutte året 2023-24 med en tur til BØ i VESTERÅLEN i juni. Det er vår store drøm og mål for året som kommer. Bli med på laget, vi trenger DEG.
Les mer... [ 08.08.23 09:04 ]

Vipps nr til ISF
Vil du støtte koret, er vårt
Vippsnr 572918
Les mer... [ 02.11.20 19:35 ]

Videoer fra tidligere konserter
ISF skal prøve å kompletere opptak fra sine tidligere forestillinger. En del legger ute. Se meny på venstre side
"Gammalt fra oppsetninger"
Les mer... [ 02.11.20 19:16 ]
Ilseng.net er levert av Kroglund Media © 2006