Aktuelt
 • Nyheter
 • Hva gjør vi?

 Diverse
 • Lekeplasser
 • Styret
 • Vedtekter
 • Bli medlem!
 • Referat fra årsmøter
 • Kontakt oss
 • Hovedsiden

<<Tilbake til Ilseng.netVedtekter
LOVER

FOR

ILSENG VEL

Vedtatt på årsmøtet 1949
Sist endret
ved årsmøtevedtak 09.02.2011§ 1. NAVN

Lagets navn er ILSENG VEL.
Laget ble stiftet 1. februar 1948.

§ 2. FORMÅL

Lagets formål er å ivareta Ilseng områdets interesser.

§ 3. MEDLEMSKAP

A. Som medlemmer av laget kan opptas enhver som har fylt 16 år.
B. Personer som bor i samme husstand som foresatte hvor disse er medlem i Ilseng Vel, er å betrakte som medlemmer i Ilseng Vel inntil de fyller 20 år.

§ 4. KONTINGENT

A. Kontingenten fastsettes av årsmøtet, og betales hvert år innen 1. april.
B. Medlemmer som tross purring, ikke har betalt kontingent innen 1. oktober skal strykes som medlemmer.
C. Styrets medlemmer og lekeplassansvarlige behøver ikke å betale medlemskontigenten.

§ 5. STYRET

A: Styret skal bestå av leder, nestleder, kasserer, sekretær, 2 styremedlemmer med møterett.
B. Lederen velges ved særskilt valg for 1 år av gangen. De andre medlemmene av styret velges for 2 år av gangen, slik at 3 og 3 utgår hvert år.
C. Styret bør være sammensatt slik at de forskjellige strøk er representert.
D. Styret har til oppgave å ivareta lagets interesser og forvalte lagets midler slik årsmøtet har bestemt.
E. Investeringer/innkjøp utover daglig drift skal godkjennes av styret. Dette gjelder også organer som er tilsluttet Ilseng Vel.
F. Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer, hvorav leder eller nestleder er til stede. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.
G. Styret oppnevner komiteer og utvalg til å utføre spesielle oppgaver.
H. Medlemmer som går ut av styret går automatisk inn i valgkomiteen. Det skal til enhver tid være to medlemmer i valgkomiteen.

§ 6. ÅRSMØTE

A. Årsmøtet er lagets høyeste myndighet og skal avholdes hvert år innen utgangen av februar.
B. Innkalling til årsmøtet skal være kunngjort minst tre uker før møtet.
C. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet skal være sendt styret senest fjorten dager før møtet.
D. Dagsorden for årsmøtet:

1. Åpning og konstituering.
2. Valg av møteleder, sekretær og to til å underskrive møteprotokoll.
3. Styrets beretning.
4. Regnskap med revisjonsberetning.
5. Innkomne forslag.
6. Valg.
7. Avslutning

E. Forslag til vedtektsendringer krever to tredjedels flertall. Øvrige forslag krever alminnelig flertall

§ 7. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

A. Ekstraordinært årsmøte kan sammenkalles av styret eller når minst en tredjedel av medlemmene skriftlig har fremmet krav om det.
B. Innkalling foretas på samme måte og med samme frister som ordinært årsmøte.
C. Ekstraordinært årsmøte kan kun behandle de saker som er oppgitt i innkallingen til møtet.

§ 8. OPPLØSNING

Oppløsning av laget kan kun vedtas på ordinært årsmøte. Forslag om oppløsning må være innsendt til styret minst en måned før møtet skal holdes, og må være underskrevet av minst tyve medlemmer. For å kunne vedta oppløsning kreves minst to tredjedels flertall blant samtlige medlemmer ved avstemming. Hvis oppløsning vedtas skal lagets midler og eiendeler disponeres av Stange kommune til beste for Ilseng området.

Bli medlem!
Enkeltmedlem 100 kr
Familemedlem 200 kr
Kontonr 1815 22 29859
Les mer... [ 06.08.10 ]

Åpningstider fritidsklubben
For åpningstider miniklubb og fritidsklubb, se ilseng vel på facebook

Ilseng VelIlseng Vel
villav. 3-5
2344 Ilseng

e-post: ilsengvel@gmail.com
Les mer... [ 11.08.10 ]Ilseng -et fengslende sted


Ilseng.net er levert av Kroglund Media © 2010