Ilseng Idrettslag

 • Nyheter
 • Gammalt fra idrettslaget

 • Om idrettslaget
 • Styret
 • Vedtekter
 • Kontakt oss

 • Fotballbaner
 • Turstier

Været på Ilseng

Bli medlem i Ilseng IL
Ilseng IL benytter nå www.minidrett.no som administrer medlemmer i idrettslag i hele Norge
Les mer...Ilseng IL sine Vipps nummer
Ilseng IL har følgende Vipps nummer

Ilseng Il, Ilsengstiene #740387

Ilseng Il, ski #735148

Ilseng Il, Ishockey #735150
Les mer...

Ilseng IL Logo
Les mer...<<Tilbake til Ilseng.net
Vedtekter

Kort om vedtekter
Vedtektene er sist revidert 01.03.2002 av Trond Nyhus og Bjørn Erik Grønvold

Vedtekter
Ilseng idrettslag
Stiftet 26. mars 1936

VEDTEKTER.
§1. Formål
Legets formål er ved samarbeid og kameratskap å fremme idrett og friluftsliv i sunne former.

§2.
Laget er tilsluttet Norges Idrettsforbund gjennom Hedmark Idrettskrets og de særkretser som lagets årsmøter gjør vedtak om å slutte seg til.

§ 3. Medlemmer
Enhver som innordner seg lagets overordnede idrettsmyndigheters lover, kan tas opp som medlem. Ved innmelding oppgis navn, fødselsdato, adresse og yrke, og om søkeren før har vært medlem av lag tilsluttet Norges Idrettsforbund. Enhver opptagelse skal straks innføres i styreprotokollen og medlemsprotokollen. Et medlem kan ikke tas opp hvis forpliktelsene til et annet lag ikke er oppfylt (jfr. NIF`s lov §39).
Støttemedlemmer er ikke fullverdige medlemmer, og har derfor ikke stemmerett ved årsmøtet. De kan heller ikke delta i lagets organiserte aktiviteter.

§ 4. Kontingent m.v.
Kontingenten betales forskuddsvis og størrelsen fastsettes av årsmøtet. Det skal påses at kontingenten står i et stabilt forhold til kroneverdien. Medlemmer under 16 år har ikke stemmerett og er ikke valgbare. Medlemmer under den fastsatte stemmeretts- og valgbarhetsalder har adgang til alle lagets møter, med mindre styret av særlige hensyn bestemmer noe annet. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, mister sine rettigheter, og de kan av styret strykes av laget. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent og andre forpliktelser er ordnet.
Styret kan sette ned eller frafalle kontingent ved sykdom, arbeidsløshet, militærtjeneste eller av andre grunner.
(Tillegg vedtatt på årsmøtet i 2003)
Det til enhver tid sittende styre skal ha fri familie medlemskontigent den tiden de har styreverv. Kontigenten pålydende kr. 500,- betales inn av kasserer for det sittende styret innen 15.02 hvert år. Gjeldende for: leder, nestleder, kasserer, sekretær, leder for skiutvalg og leder for fotballutvalg.


§ 5 Årsmøter
Årsmøter holdes vært år i februar måned. Årsmøte skal kalles inn med minst 4 ukers varsel. Årsmøte omhandler:
1. Årsberetning.
2. Regnskap i revidert stand.
3. Innkomne forslag.
4. Valg av tillitsmenn.
5. Årsmøtet skal dessuten godkjenne valg som er fortatt i gruppene og deres regnskaper. Alle valg skal foregå skriftlig dersom det er mer enn et forslag. Blanke stemmesedler regnes ikke og anses som ikke avgitt. Leder, nestleder og varamann i arbeidsutvalget og utvalgsleder, velges enkeltvis. Leder velges for et år av gangen mens de øvrige styremedlemmer velges for to år. Når et valg forgår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår flertall (dvs. minst en stemme mer enn halvparten av de avgitte stemmer) foretas bundet omvalg mellom de to kandidatene som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. Når flere velges ved en avstemming, må alle for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Hvis ikke tilstrekkelig antall kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidatene og etter denne avstemming anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.
6. Årsmøte gjør vedtak om å opprette eller nedlegge grupper for de enkelte idretter.
7. Årsmøte gjør likeledes vedtak om opprettelse eller nedleggelse av stedsgrupper. Årsmøtet er vedtaksfør med det antall stemmeberettige som møter. Valgbare er alle stemmeberettigede medlemmer. Forslag som ønskes behandlet på årsmøte, må være sendt styret innen 14 dager før årsmøte. I alle saker skal vedtakene for å være gyldige, være fattet med flertall av de avgitte stemmer når ikke annet er bestemt. De vedtak som gjøres, må være i samsvar med overordnede idrettsorganisasjoners lover og bestemmelser.
8. Budsjett. Budsjettforslag for hovedlaget.


§6. Ekstraordinære årsmøter
Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmer krever det. Det kunngjøres på samme måte som ordinære årsmøter og kalles inn med minst 14 dagers varsel.
Ekstraordinære årsmøter kan bare behandle den eller de saker kravet om årsmøtet omfatter, og som er kunngjort i innkallingen.

§7. Medlemsmøter
Medlemsmøter holdes når styret finner det nødvendig, eller når en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmer forlanger det.

§8. Styre
Laget ledes av et styre bestående av: Leder, nestleder, sekretær, kasserer, leder for ski og leder for fotball.
For å være vedtaksfør, må et flertall av arbeidsutvalget eller styret være møtt fram.
§9. Styrets arbeid
1. Lederen har den daglige ledelse av laget. Han eller hun skal anvise alle utbetalinger. Lederen leder styrets forhandlinger og lagets møter, hvor ikke annet er fastsatt. Han eller hun skal passe på at valg, adresseforandringer og lignende som er til interesse for krets og forbund blir meldt. Lederen må sammen med kassereren og revisorene sende inn oppgaver over lagets medlemmer pr. 1.januar til overordnede instanser.
2. Nestlederen fungerer som leder under dennes fravær.
3. Sekretæren skal føre protokoll over alle styremøter, medlemsmøter og årsmøter (med mindre det velges egen sekretær på årsmøtet). Han/hun skal i samråd med lederen føre lagets korrespondanse. Han/hun skal dessuten være lagets arkivar.
4. Kassereren fører lagets regnskaper og medlemsfortegnelse. Lagets midler settes inn i bank eller anbringes på annen forsvarlig måte, og kan ikke tas ut uten fungerende leders og kassererens underskrift. Styret bestemmer hvor stort beløp kassereren til enhver tid skal ha i kassen. Underkasserer kan velges hvis det blir behov for det.
5. Styret oppnevner etter behov nødvendige komiteer, utvalg eller personer for spesialoppgaver og utarbeider instruks for disse.
6. Revisorene skal revidere regnskapet for inneværende år, og dette skal godkjennes av årsmøtet.

§ 10a. Gruppestyrer
1. Har lagets årsmøte gjort vedtak om å opprette grupper, ledes hver gruppe av et styre på minst 3 personer. Leder, sekretær og kasserer. Disse velges på gruppas årsmøte, som skal holdes før lagets årsmøte. Valget framlegges til godkjennelse på lagets årsmøte. Gruppens leder er medlem av lagstyret. Ved forfall plikter et annet medlem av gruppestyret å møte.
2. Alle medlemmer betaler en del av kontingenten til laget og en del til den gruppa han/hun vil tilhøre. Lagets årsmøte bestemmer hvor stor del av kontingenten som skal gå til gruppa.
3. Gruppestyret skal behandle alle faglige saker som gjelder gruppas idrettsgren. Det skal gjøre framlegg for lagstyret om stevner/arrangement, og skal stå for teknisk arrangement. I idrettstekniske saker som bare vedrører gruppa, handler gruppa selvstendig. Gruppestyret skal sørge for å få fram medlemmer til stevner og arrangement, og hvis det er nødvendig, fungere som uttakingskomité og sende rapporter til lagstyret. Det skal sørge for at lover og disiplin holdes, og rapportere overtredelser til lagstyret. Gruppestyret legger fram for årsmøtet i laget idrettslig melding om gruppas virksomhet, deltakelse og plassering i stevner og lignende.

§ 10b.
(Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 10.01.75.)
Denne paragrafen gjelder kun når laget har selvstendige grupper.
Gruppene i Ilseng Idrettslag skal drive selvstendig, det vil si:
1. De skal selv disponere fritt sin kapital, dog slik at de ikke kan sette seg i gjeld uten etter samtykke fra hovedlagets styre.
2. Fotballgruppa skal selv drive fotballanlegget og skal selv bære alle utgifter til driften og skal ha alle inntekter av dette anlegg. Dette skal også gjelde for de andre gruppene og deres anlegg i de tider av året som de driver sin idrett.
3. Gruppene skal være representert i Ilseng I.L`s lagstyre ved lederen i gruppa.
4. Gruppene skal være underlagt Ilseng I.L`s lagstyre i den grad son NIF`s lover og lagets egne lover krever det, og gruppene skal rette seg etter de lover som til enhver tid blir vedtatt av årsmøtet i Ilseng Idrettslag.
5. Gruppene skal arbeide for å holde et nært og godt samarbeide med lagstyret og arbeidsutvalget, samt de andre gruppene innen laget.
6. Gruppenes medlemmer plikter å ta opp eventuelle vanskeligheter og uoverensstemmelser med gruppas leder, slik at han/hun kan ta dette opp i lagstyret.
7. Gruppenes styrer plikter til enhver tid å informere lagstyret om gruppas planer og om viktige ting som skal skje eller har skjedd, og skal også informere lagstyret om medlemmenes idrettslige prestasjoner.
8. Klubbhuset skal disponeres av gruppene, men den videre utleie av klubbhuset til andre, kan bare skje ved den personen som lagstyret oppnevner til denne jobben.
9. Hovedlaget skal bære alle utgifter vedrørende klubbhuset, bortsett fra renhold etter gruppenes aktiviteter.

§ 11. Lovendringer
Endringer i denne lov kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Etter å være oppført på sakslisten. Det kreves to tredjedels flertall blant de frammøtte stemmeberettigede medlemmer. §12 kan ikke endres.

§ 12. Oppløsing
Oppløsing av laget kan bare vedtas på ordinært årsmøte med to tredjedels flertall, etter at forslag herom på forhånd er satt opp på sakslisten som er til stillet minst 14 dager før møtet. Blir oppløsing vedtatt med minst to tredjedels flertall, holdes ekstraordinært årsmøte en måned senere, og for at laget skal oppløses, må vedtaket her gjentas med to tredjedels flertall. Sammenslutning av flere lag anses ikke som oppløsing. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i samsvar med dette, treffes i samsvar med bestemmelsene i §11 om lovendringer. I tilfelle oppløsing tilfaller lagets eiendeler Norges Idrettsforbund eller formål godkjent av Idrettsstyret.

Vedtektene er revidert av: Trond Nyhus og Bjørn Erik Grønvold

Ilseng, 01.03.02. • Skirenn
 • Om ski


Lag: Jenter 11 år
Les mer...

Lag: Gutter 7 år
Les mer...

Lag: Gutter 8 år
Les mer...

Resultat Ilsengløpet
Les mer...

Resultat ski 2023
Les mer...


Les mer...

Resultat terrengløp
Terrengløp kommer og går. Resultater fra 2012 til 2015
Les mer...

Ilseng.net er levert av Kroglund Media © 2006